2012, ഒക്‌ടോബർ 11, വ്യാഴാഴ്‌ച

ExistenceMy existence is my tangled thoughts
What if I stopped thinking?

The emptiness
Engulfs my mind
Rid of emotions I feel marooned 
The loneliness creeping in

Far across I can see you
Your arms open wide
Your lips whispering
“Without you, I have no life”!!!

Divided I feel
Between two worlds
Happiness and Sorrow fills me in!!

5 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. Niceee suma... Life's balance is in tht world.. The mixture of sadness and joy... The see- saw ... Enjoy the ride..

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. Lovely !
  English um sumaykku nanaaayi vazhangunnu
  Loved the dilemma between the two worlds, which many of us go through..

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 3. hmmm...we learn to live, rather survive between these two worlds..

  hugss

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 4. Maybe it is those thoughts that make you tangled, so if you can stop thinking those thoughts, the suffocation would feel lesser :)

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ

Thank you for your comments & suggestions :) - suma

അന്വിത

വരാന്തയിൽ  തൂണും ചാരി വലത് കൈ കൊണ്ട് തലക്കു  മീതെ തൂണിനെ ഒന്ന് ചുറ്റിപിടിച്ചു ഉള്ളിൽ കിടന്നു കുങ്ഫു കളിക്കുന്ന കുഞ്ഞികൈകളുടെ അനക്കം അറിയാനാ...