2011, ജനുവരി 10, തിങ്കളാഴ്‌ച

EYES

I saw that eyes in the middle of crowd
The eyes are brown & filled with love
It is brighten with hopes
Colored with dreams
When I look into those eyes
I freeze, vibrations passes on me
I love those eyes so much
B’caz that eyes are yours

1 അഭിപ്രായം:

Thank you for your comments & suggestions :) - suma

മരണത്തിന്റെ തണുപ്പ്

ഉറക്കത്തിൽ ഞെട്ടിയുണർന്നപ്പോളാണ് ഉറങ്ങാതെ കിടക്കയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഹരിയെ  കണ്ടത് . എന്താ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് , ഉറങ്ങുന്നില്ലേ ? 'ഉറങ്ങാ...