2011, ജനുവരി 10, തിങ്കളാഴ്‌ച

EYES

I saw that eyes in the middle of crowd
The eyes are brown & filled with love
It is brighten with hopes
Colored with dreams
When I look into those eyes
I freeze, vibrations passes on me
I love those eyes so much
B’caz that eyes are yours

1 അഭിപ്രായം:

Thank you for your comments & suggestions :) - suma

ഭ്രാന്ത്

എ സി യുടെ തണുപ്പ് എത്രത്തോളം കൂട്ടാമോ അത്രത്തോളം കൂട്ടിയിട്ടും ഹരിക്ക് തണുപ്പ് തോന്നുന്നേയില്ലായിരുന്നു. ചുമരിൽ നിന്നൊക്കെ ചൂട് കാറ്റു വമിക...