2011, ജനുവരി 10, തിങ്കളാഴ്‌ച

EYES

I saw that eyes in the middle of crowd
The eyes are brown & filled with love
It is brighten with hopes
Colored with dreams
When I look into those eyes
I freeze, vibrations passes on me
I love those eyes so much
B’caz that eyes are yours

1 അഭിപ്രായം:

Thank you for your comments & suggestions :) - suma

ഉന്മാദം

വഴി നീളെ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മഞ്ഞപൂക്കൾ കത്തുന്ന വെയിലിൽ വിരിയുന്ന ഭ്രാന്ത് പൂക്കളിൽ നിന്നൊരു കിരണം നെറ്റിയെ തലോടുന്നു എന്റെ സിരകളിൽ ഭ്ര...