2011, ജനുവരി 10, തിങ്കളാഴ്‌ച

EYES

I saw that eyes in the middle of crowd
The eyes are brown & filled with love
It is brighten with hopes
Colored with dreams
When I look into those eyes
I freeze, vibrations passes on me
I love those eyes so much
B’caz that eyes are yours

1 അഭിപ്രായം:

Thank you for your comments & suggestions :) - suma

അന്വിത

വരാന്തയിൽ  തൂണും ചാരി വലത് കൈ കൊണ്ട് തലക്കു  മീതെ തൂണിനെ ഒന്ന് ചുറ്റിപിടിച്ചു ഉള്ളിൽ കിടന്നു കുങ്ഫു കളിക്കുന്ന കുഞ്ഞികൈകളുടെ അനക്കം അറിയാനാ...