2011, ജനുവരി 10, തിങ്കളാഴ്‌ച

EYES

I saw that eyes in the middle of crowd
The eyes are brown & filled with love
It is brighten with hopes
Colored with dreams
When I look into those eyes
I freeze, vibrations passes on me
I love those eyes so much
B’caz that eyes are yours

1 അഭിപ്രായം:

Thank you for your comments & suggestions :) - suma

പ്രണയക്കടൽ തീരത്ത്

ഒരു മൌനം പ്രണയം പോലെ ഉള്ളിൽ  കടലാഴങ്ങളായി  വേരാഴ്ത്തുന്നു. വാചാലതയിലേയ്ക്കുള്ള വേരുകളിൽ ജീവൻ  കുരുങ്ങുന്നു . ഉണ്ടെന്നോ ഇല്ലെന്നോയുള്ള...