2011, ജനുവരി 3, തിങ്കളാഴ്‌ച

Me

If you say I can’t predict you, Yes, I am unpredictable
I am like water, takes the shape of bowl it contains
If you need a friend, be friendly with me
Don’t confront me, you can’t beat me…
I am strong, even though I am weak
But I can face any volcano
I am not right always
But a stopped clock can be right twice a day.

5 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

Thank you for your comments & suggestions :) - suma

ഭ്രാന്ത്

എ സി യുടെ തണുപ്പ് എത്രത്തോളം കൂട്ടാമോ അത്രത്തോളം കൂട്ടിയിട്ടും ഹരിക്ക് തണുപ്പ് തോന്നുന്നേയില്ലായിരുന്നു. ചുമരിൽ നിന്നൊക്കെ ചൂട് കാറ്റു വമിക...