2011, ജനുവരി 3, തിങ്കളാഴ്‌ച

Me

If you say I can’t predict you, Yes, I am unpredictable
I am like water, takes the shape of bowl it contains
If you need a friend, be friendly with me
Don’t confront me, you can’t beat me…
I am strong, even though I am weak
But I can face any volcano
I am not right always
But a stopped clock can be right twice a day.

5 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

Thank you for your comments & suggestions :) - suma

അന്വിത

വരാന്തയിൽ  തൂണും ചാരി വലത് കൈ കൊണ്ട് തലക്കു  മീതെ തൂണിനെ ഒന്ന് ചുറ്റിപിടിച്ചു ഉള്ളിൽ കിടന്നു കുങ്ഫു കളിക്കുന്ന കുഞ്ഞികൈകളുടെ അനക്കം അറിയാനാ...