2011, ജനുവരി 3, തിങ്കളാഴ്‌ച

Me

If you say I can’t predict you, Yes, I am unpredictable
I am like water, takes the shape of bowl it contains
If you need a friend, be friendly with me
Don’t confront me, you can’t beat me…
I am strong, even though I am weak
But I can face any volcano
I am not right always
But a stopped clock can be right twice a day.

5 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

Thank you for your comments & suggestions :) - suma

പ്രണയക്കടൽ തീരത്ത്

ഒരു മൌനം പ്രണയം പോലെ ഉള്ളിൽ  കടലാഴങ്ങളായി  വേരാഴ്ത്തുന്നു. വാചാലതയിലേയ്ക്കുള്ള വേരുകളിൽ ജീവൻ  കുരുങ്ങുന്നു . ഉണ്ടെന്നോ ഇല്ലെന്നോയുള്ള...