2011, ജനുവരി 3, തിങ്കളാഴ്‌ച

Me

If you say I can’t predict you, Yes, I am unpredictable
I am like water, takes the shape of bowl it contains
If you need a friend, be friendly with me
Don’t confront me, you can’t beat me…
I am strong, even though I am weak
But I can face any volcano
I am not right always
But a stopped clock can be right twice a day.

5 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

Thank you for your comments & suggestions :) - suma

മരണത്തിന്റെ തണുപ്പ്

ഉറക്കത്തിൽ ഞെട്ടിയുണർന്നപ്പോളാണ് ഉറങ്ങാതെ കിടക്കയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഹരിയെ  കണ്ടത് . എന്താ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് , ഉറങ്ങുന്നില്ലേ ? 'ഉറങ്ങാ...